Избор на консултантска компания по управление по проект "На работа в ТОНЕР СТРИЙМ"

Дата: 08 Dec 2016

2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор на консултантска компания за подпомагане екипа по управление на проекта

Набиране на ценови предложения за консултантска компания за подпомагане екипа по управление на проект BG05M9OP001-1.003-0670-С01 „На работа в ТОНЕР СТРИЙМ” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.                                  

3. ОПИСАНИЕ:

Избор на консултантска компания за подпомагане на екипа по управление на проект BG05M9OP001-1.003-0670-С01 „На работа в ТОНЕР СТРИЙМ” с основни изисквания да извършва дейности, както следва:

-  Консултация за управление на паричния поток на проекта;

-  Подготовка на междинни и финален отчети;

-  Подготовка на изменение на договора за безвъзмездно финансиране (при необходимост);

-  Структуриране на проектната документация и подготовката ѝ за архив.

Трябва да бъдат спазени всички изисквания за управление на проекти съгласно Ръководството за управление на проекти по процедурата и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., Ръководствата за работа с ИСУН 2020 и Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Допълнителни изисквания: Доказан опит в управлението на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г., включително и по процедура BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”, чрез представяне на референции и други подкрепящи документи.

Изисквания към ценовото предложение:

1)      Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева – задължително изискване;

2)      Да има посочена единична цена в лева, без ДДС – задължително изискване;

3)      Срок на извършване на услугите – задължително изискване;

4)      Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани, по възможност сканирани цветно – задължително изискване;

5)      Всеки кандидат има право да представи само една оферта – задължително изискване.

4. ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

5. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 15 068,69 лева без ДДС.

6. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

08.12.2016 г.

7. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

11.12.2016 г.

8. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за изпълнение на доставката следва да представят своите ценови предложения на адрес: 1220 София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 14А, на имейл: vnikolov@tonerstream.com или чрез ИСУН 2020. Лице за контакт: Васил Николов - управител.

http://www.eufunds.bg

 

Тонер Стрийм
x
Моля, изчакайте