Избор на организация за застраховка на активи по проект "На работа в ТОНЕР СТРИЙМ"

Дата: 03 Jan 2017

2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор на застрахователна организация за застраховка на придобитото оборудване и лекотоварни автомобили по проекта

Набиране на ценови предложения за застраховки на придобитото оборудване и лекотоварни автомобили по проекта BG05M9OP001-1.003-0670-С01 „На работа в ТОНЕР СТРИЙМ” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

3. ОПИСАНИЕ:

Избор на фирма, която да застрахова придобитото оборудване и лекотоварни автомобили по проект BG05M9OP001-1.003-0670-С01 „На работа в ТОНЕР СТРИЙМ” за срок от 12 месеца, както следва:

А) Компютърно оборудване на обща стойност от 7 485.00 лв. без ДДС

-          Високотехнологични преносими компютри, 3 бр. (7 485.00 лв.);

Б) Лекотоварни автомобили на обща стойност от 88 500.00 лв. без ДДС

-          Лекотоварни автомобили, 4 бр. (88 500.00 лв.)

4. ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

5. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 4 800,00 лева без ДДС.

6. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

03.01.2017 г.

7. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

05.01.2017 г.

8. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за изпълнение на доставката следва да представят своите ценови предложения на адрес: гр. София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 14А, на e-mail: vnikolov@tonerstream.com или чрез ИСУН 2020. Лице за контакт: Васил Николов - управител.

Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани, сканирани цветно – ако е приложимо. Всеки кандидат има право да предостави само една оферта. Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева.

http://www.eufunds.bg

Тонер Стрийм
x
Моля, изчакайте