Избор на изпълнител за доставка на компютърно оборудване по проект "На работа в ТОНЕР СТРИЙМ"

Дата: 22 Dec 2016

2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор на изпълнител за доставка на компютърно оборудване

Набиране на ценови предложения за доставка на компютърно оборудване по проект BG05M9OP001-1.003-0670-С01 „На работа в ТОНЕР СТРИЙМ” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

3. ОПИСАНИЕ:

Избор на фирма доставчик/доставчици на компютърно оборудване (високотехнологични преносими компютри, 3 бр.) по проект BG05M9OP001-1.003-0670 „На работа в ТОНЕР СТРИЙМ” с основни параметри както следва:

  1. Високотехнологични преносими компютри, 3 броя:

Минимални технически и функционални характеристики:

-  Оперативна памет мин. 8192MB,

-  Хард диск мин. 1TB HDD,

-  Процесор – Core i7-5500U (2.40GHz 4MB cache) или еквивалентен;

-  Дисплей FullHD (1920x1080) HDCam или еквивалентен;

-  Видео карта – 2048GB или еквивалентна;

-  Налични WiFi, BT, Backlit Keyboard, 4-Cell Battery;

-  Наличен HDMI порт – мин. 1 бр.;

-  Наличен четец на карти – мин. 1 бр.

Забележка: Високотехнологична компютърна система с монитор – 3 бр. да са оборудвани с всички други необходими компоненти за тяхната нормална и пълноценна работа, за които не са поставени конкретни технически изисквания.

Изисквания към ценовото предложение:

1)       Ценовите предложения се изготвят на български език в български лева – задължително изискване;

2)       Всеки артикул да има посочена единична цена в лева, без ДДС – задължително изискване;

3)       За всеки предложен артикул да има посочване на модел и марка, кратко описание на основните технически характеристики и при наличие – на преимуществени такива – задължително изискване;

4)       Гаранционен срок – задължително изискване;

5)       Срок на доставка – задължително изискване;

6)       Посочване, където е възможно, на опция за поддръжка на място на техническото оборудване;

7)       Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани, по възможност сканирани цветно – задължително изискване;

8)       Всеки кандидат има право да представи само една оферта – задължително изискване.

4. ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА:

Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

5. ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 7 500,00 лева без ДДС.

Прогнозни стойности за съответните активи:

-       Високотехнологична компютърна система с монитор, 3 бр., прогнозна стойност 7,500.00 лв.;

6. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

22.12.2016 г.

7. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

24.12.2016 г.

8. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за изпълнение на доставката следва да представят своите ценови предложения на адрес: 1220 София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 14А, на e-mail: vnikolov@tonerstream.com или чрез ИСУН 2020. Лице за контакт: Васил Николов - управител.

http://www.eufunds.bg

Тонер Стрийм
x
Моля, изчакайте