„Тонер Стрийм” ООД бенефициент по проект на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”

Дата: 20 Dec 2016

„Тонер Стрийм” ООД е бенефициент по проект „На работа в Тонер Стрийм”, изпълняван по договор за безвъзмездно финансиране № BG05M9OP001-1.003-0670-C01, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е с продължителност от 16 месеца и е на стойност 320 158,00 лв. при 100% безвъзмездна помощ. 

Тонер Стрийм
x
Моля, изчакайте